A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE

BEVEZETŐ SZERTARTÁS

KEZDŐÉNEK

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Amen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen

mindnyájatokkal.

És a te lelkeddel. (Et cum spíritu tuo.)

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen

ünnepelhessük az Úr szent titkait!

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal,

szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a

Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket,

testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

(Confíteor Deo omnipoténti et vobis, fratres, quia peccávi nimis cogitatióne,

verbo, ópere et omissióne, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor

beátam Mariam semper Virginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos,

fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.)

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Amen.

KYRIE

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! (Kyrie, eléison.)

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz! (Christe, eléison.)

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! (Kyrie, eléison.)

GLORIA

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged,

áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és

Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és

Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a

világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert

egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel

együtt, az Atyaisten dicsőségében. Amen.

 

(Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonae voluntátis. Laudámus te,

benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, Dómine

Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe, Dómine

Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis

peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram; qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam

tu solus Sanctus, Tu solus Dóminus, Tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen.)

KÖNYÖRGÉS

AZ IGE LITURGIÁJA

OLVASMÁNY - VÁLASZOS ZSOLTÁR

SZENTLECKE - ALLELUJA

EVANGÉLIUM

Az Úr legyen veletek.

És a te lelkeddel. (Et cum spíritu tuo.)

Evangélium Szent N. könyvéből.

Dicsőség neked, Istenünk. (Glória tibi, Domine.)

Ezek az evangélium igéi.

Áldunk téged, Krisztus. (Laus tibi, Christe.)

HOMÍLIA

HITVALLÁS

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a haltak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.

(Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium.

Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sáecula.

Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri:

per quem omnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de caelis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus est. Crucifíxus etiam pro nobis sub Póntio Piláto, passus et sepúltus est. Et resurréxit térfia die, secundum Scriptúras, et ascéndit in caelum, sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos,

cuius regni non erit finis.

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per prophétas.

Et unam, sanctam, cathólicam, et apostólicum Ecclésiam. Confiteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et expécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sáeculi. Amen.)

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk

neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.

Áldott legyen az Isten mindörökké. (Benedíctus Deus in sáecula.)

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked,

mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.

Áldott legyen az Isten mindörökké. (Benedíctus Deus in sáecula.)

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.

Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az

egész Anyaszentegyház javára. 

(Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui,

ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiae suae sanctae.)

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Amen.

II. EUCHARISZTIKUS IMA

Az Úr legyen veletek.

És a te lelkeddel. (Et cum spíritu tuo.)

Emeljük föl szívünket.

Fölemeltük az Úrhoz. (Habémus ad Dóminum.)

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.

Méltó és igazságos. (Dignum et iustum est.)

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk,

Szentséges Atyánk, néked szeretett Fiad, Jézus Krisztus által.

A te örök Igéd ő, általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy Üdvözítőnk és Megváltónk legyen:

ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent

népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak

átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk.

(Mi) Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel

énekeljük (mondjuk):

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.

Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

(Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.)

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása.

Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá Szentlelkedet, hogy számunkra a mi Urunk,

Jézus Krisztus teste és

† vére legyen.

Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte,

tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY

ÉRTETEK ADATIK.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak,

és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ

ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS MINDENKIÉRT KIONTATIK A

BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE.

Íme, hitünk szent titka.

Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.

(Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.)

Ezért Fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet

kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt

állhatunk és szolgálhatunk neked.

Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében

részesülünk.

Viseld szíveden, Urunk, Egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben N.

pápánkkal, N. püspökünkkel és az egész papsággal együtt.

Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban

bízva távoztak el a világból; bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon,

hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt,

akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve

magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a Te Fiad által.

Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet

és dicsőség mindörökkön-örökké.

Amen

VAGY:

III. EUCHARISZTIKUS IMA

...

Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert Fiad,

a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet

gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked.

Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és

vére legyen Fiadnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.

Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva

áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY

ÉRTETEK ADATIK.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd

tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN. MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ

ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS MINDENKIÉRT KIONTATIK A

BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE.

Íme hitünk szent titka.

Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.

(Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias. )

Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan

feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az

élő és szent áldozatot.

Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely által

kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével

eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.

Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal:

elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges

vértanúkkal, Szent N.-nel (napi- vagy védőszent) és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban

bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.

Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget.

Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó Egyházadat: szolgádat, N. pápánkat és

N. püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.

Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk,

vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.

Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból,

fogadd be jóságosan országodba, ahol, reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre

gazdagon részesülünk Krisztus, a mi Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és

dicsőség mindörökkön-örökké.

Amen.

A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA

Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:

MIATYÁNK

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen

meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk

ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy

minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól.

 

(Pater noster, qui es in caelis: sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum;

fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie;

et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;

et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo.)

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; adj kegyesen békét napjainkban, hogy

irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és

Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön-örökké. Ámen.

(Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in sáecula.)

Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: „Békességet hagyok rátok, az én békémet

adom nektek.” Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében,

és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Amen.

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.

És a te lelkeddel. (Et cum spíritu tuo.)

Köszöntsétek egymást a béke jelével.

Legyen békesség köztünk mindenkor. (Pax taecum.)

AGNUS DEI

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. (Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.)

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. (Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.)

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét. (Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.)

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az

Isten Báránya.

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

(Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanábitur ánima mea.)

Krisztus teste.

Amen.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

BEFEJEZŐ SZERTARTÁS

Az Úr legyen veletek.

És a te lelkeddel. (Et cum spíritu tuo.)

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Amen.

A szentmise véget ért, menjetek békével.

Istennek legyen hála. (Deo grátias.)

 

 

Vissza a címlapra:Budapest Újpalotai Római Katolikus Templom