Szent Mónikás Édesanyák Közössége országos találkozója

 

„Ecce ego, mitte me!”- a Szent Mónika közösség találkozója Budapesten

 

   Több mint ezer édesanya érkezett 2015. augusztus 29-én a Szent Mónika közösség országos találkozójára az újpalotai Boldog Salkaházi Sára templomba.

 

A Szent Mónika közösséget 1987-ben Madridban alapították a gyermekeikért közösen imádkozó édesanyák. Magyarországon 1992-ben alakult meg az első Szent Mónikás közösség Kalocsán, Róna Gábor jezsuita atya és Bartal Józsefné Veronka vezetésével.

A tikkasztó hőségben folyamatosan érkeztek a buszok az ország minden tájáról az újpalotai templomhoz. A Szent Mónikás édesanyák derűsen, zengő énekekkel, közösségük zászlaival a vendéglátók kíséretében vonultak be az Urunk színeváltozását ábrázoló főoltárhoz.

 

A Világosság Rózsafüzér énekes átelmélkedése után Repcsik Gyula plébániai kormányzó mutatta be Budapest második legfiatalabb templomát és a közösséget. „Bármilyen emberek élnek is körülöttünk vallásosak vagy nem vallásosak, mindannyian az Isten gyermekei vagyunk. Azé az Istené, aki szeret bennünket, aki törődik velünk, aki hazavár bennünket. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a tapasztalatot tovább tudjuk adni, át tudjuk ölelni a másik embert, tudjunk rámosolyogni még akkor is, ha esetleg ellenséges velünk szemben. Azért vagyunk itt, hogy az emberek visszataláljanak Krisztushoz!”- fogalmazott.

 

Lothringer Éva szociális testvér a templom névadójának, Boldog Salkaházi Sárának az életét ismertette. Hangsúlyozta, hogy Sára testvér egy volt közülünk, neki is hasonló problémai, küzdelmei voltak, mint az átlagembereknek, mégis boldoggá avatták. Mindnyájan életszentségre kaptunk meghívást.

„Indulatos, heves, ideges, szenvedélyes vagyok, pedig szeretlek Téged!

Engedetlen, makacs, dacos vagyok, pedig szeretlek Téged!

Nyugtalan, kapkodó, zavart vagyok, pedig szeretlek Téged!

Sötét, irigy, méricskélő vagyok, pedig szeretlek Téged!

És még mennyi minden volna bennem, ha Te nem szeretnél engem!” – idézett Sára testvér naplójából.

 

A bemutatkozások után a hálaadó misét Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be. Az érsek atya homíliájában visszaemlékezett arra az időre, amikor Pestújhelyen káplánként szolgált. Megemlékezett Róna Gábor atyáról, aki a közelmúltban hunyt el.

„Ha Isten az Ő jóságát a vigasztalásban mutatja meg irántunk, akkor nekünk is vigasztalóvá kellene válnunk! A Szent Mónikás közösség együttléte arra való, hogy odaálljunk mások mellé, akik még szomorúbbak, akiknek még több baja lehet. Ha az ember a saját szomorúságát háttérbe helyezve megpróbál odafigyelni azokra, akiknek még nagyobb baja van, akkor érzi, hogy maga is vigaszt nyer ezáltal és a másik segítségére is van. Hiszen ott ahol szeretetben találkoznak az emberek, a szeretetben jelen van az Isten.”- buzdította a híveket az érsek atya.

 

A szentmise után a zarándokok és vendéglátóik kötetlenül beszélgethettek, közösen ebédelhettek. Bartalné Veronka, a közösség világi elnöke lapunknak elmondta, hogy nagyon bizakodik, hogy a plébánia vonzása megerősödik ettől a találkozótól. És megindulnak a családok, az édesanyák az ima felé, a plébánia felé és a templom felé. „Az édesanyáknak azt üzenem, hogy ima nélkül nincs anyaság. Tehát csak megszülni és felnevelni a gyermekeket, az még csak félmunka. Az édesanyák igazi hivatása a gyermekek lelkét megmenteni az örök életre! Az a Jóisten titka, hogy kinek ajándékozza oda a hitet, de ezt az édesanyának, úgy, mint Szent Mónikának ki kell imádkozni! Imádkozó anya nélkül ez nagyon nehéz. Kínok kínját élik meg a gyerekek, mire valaki által, barát vagy plébánia által hitre térnek. De ha az anya ott van szilárdan az imában, akkor sokkal könnyebb nekik. És meg kell a gyerekeknek mondani, hogy fiam én minden nap imádkozok érted.”- foglalta össze a Szent Mónika közösség célját Bartalné Veronka asszony,

 

Délután a találkozó folytatásaként a résztvevők gyertyagyújtással emlékeztek meg Róna Gábor atyáról, majd kihirdették az utódját Kürtösi Krisztián döbröközi plébános személyében.

Az édesanyák találkozója szentségimádással és szentségi áldással zárult.

 

Károssy Mónika

Képek a Szent Mónikás országos találkozóról

Augusztus 29-én templomunkban rendezik meg a Szent Mónikás Édesanyák Közössége országos találkozóját. Kb. 1000 testvérre számítunk. E nagyszabású program lebonyolításához várunk önkéntes segítőket. Az első összejövetel ahol a feladatokat megbeszéljük és kiosztjuk június 14-én vasárnap 19:00 órakor volt a hittan teremben. Várjuk fiatal és fiatalos lelkületű idősebb testvéreink jelentkezését. A Szentlélek Úristen indítson minket az Ő szolgálatára! 

 

A Szent Mónika Közösségről röviden

 

 

 

 1992-ben Kalocsán tizenkilenc édesanya megkérte Róna Gábor jezsuita atyát, szerezze meg nekik Madridból az édesanyák imalapját és megalapította a Közösséget. Bartalné Veronka a közösség világi elnöke elmondta, nem sejtették, hogy a Szentlélek ekkora tűzet fog lobbantani hazánkban ebből a kezdeményezésből. Az Új Ember egyik újságírója írt róluk, ezzel megindult a csatlakozni kívánók levél áradata. Évente egy országos és egy regionális találkozót tartanak. A Közösség célja „imahálót fonni gyermekeik köré, hogy egy se vesszen el” és az édesanyák segítése hivatásuk teljesítésében. A találkozókat őszinte tanúságtételek, gitáros zene, gyermekek énekei, a háziasszonyok süteményei gazdagítják. A nagy-nagy szeretet, ami áthatja ezeket az összejöveteleket a Szentlélek ajándéka.  

 

(vöcsök)

Édesanyák napi imádsága

 

MENNYEI ATYÁNK,

minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.

ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd remé­nyemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehéz­sége közepette se szűnjek meg gyerme­keink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET URUNK,

- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.

- hogy amikor gyermekeinkkel foglalko­zunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.

- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.

- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt köves­sék és másokra is átsugározzák.

- hogy gyermekeink tiszteljék Szent­atyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz i és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.

- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.-

hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbál­- tatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.

- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is sze­retetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.

- hogy ha gyermekeink megbántanak, el- távolodnak tőlünk, vagy hálátlanok ve­lünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.

- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imá­ikkal is.

- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.

- hogy amikor más édesanyákkal találko­zunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.

Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ………………… gyermekért.

Könyörögjünk!

SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülők­nek és gyermekeinknek azt a nagy kegyel­met, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőséged-ben az egész örökkévalósá­gon át.

Ámen

 

Toborzó

2015. május 16-án volt az első idei Szent Mónikás országos találkozó Gyöngyösön, a ferencesek Sarlós Boldogasszony templomában. Becslések szerint 700-800 édesanya vett részt ezen a közös imádságon. A szentmisét Majnek Antal püspök úr mutatta be, aki Kárpátaljáról érkezett, hogy velünk együtt imádkozzon a családokért, a gyermekekért, nemzetünkért, a betegekért, szenvedőkért, a menekültekért és az egész világért. A ferences atyák és a gyöngyösi testvérek nagy szeretettel és csodálatos vendéglátással fogadtak bennünket. Ötven testvér szorgoskodott, hogy jól érezzük magunkat náluk. Hála és köszönet érte nekik.

A második országos találkozó augusztus 29-én templomunkban lesz. Nagy szeretettel arra kérlek benneteket testvérek, hogy jelentkezzetek segítőnek! A plébániai közösség ilyenkor tudja megmutatni, hogy milyen az összefogás. Fogadjuk mi is szeretettel a hozzánk érkező édesanyákat és tegyünk meg mindent, hogy jól érezzék magukat nálunk.

Rimánné Magdi